Tiedote jaettua päätöksentekoa terveydenhuollossa käsittelevästä tutkimuksesta

Tutkimushanke: Tietoon perustuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa

Tiedote tutkimuksesta / kokoustallenteet

 

Tietoon perustuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE)

Organisaationne on mukana 1.1.2021–30.9.2026 aikana Tietoon perustuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa -konsortiotutkimushankkeessa. Terveydenhuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden rooli tutkimuksessa on tärkeä. Tutkimuksessa selvitetään uudenlaisten Käypä hoito – ja Vältä viisaasti -suositusten käyttöönottoa ja niiden hyödyntämistä päätöksenteossa sekä taloudellisen tiedon roolia suositusten osana. Lisäksi hankkeessa tutkitaan aitoja vuorovaikutustilanteita, joissa tietoa tulkitaan ja käytetään. Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimustulosten perusteella digitaalinen palvelu, jonka avulla potilaan kokemuksia ja toiveita hoidosta voidaan tuoda vahvemmin mukaan hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi tavoitteena on kehittää uuden tiedon käyttöä ja vahvistaa osallistavaa päätöksentekoa terveydenhuollon organisaatioissa. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvosto.

 

Tutkimuksen kulku ja aineiston kerääminen

Tutkimus toteutetaan Suomessa 1.1.2021–30.9.2026 välisenä aikana. Tutkimushankkeen toteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Suomen lääkäriseura Duodecim ry. Tampereen yliopiston tutkimusryhmä tarkastelee ensisijaisesti vuorovaikutukseen liittyvää aineistoa. Tutkimusaineisto koostuu yksilöhaastatteluista, ja videoidusta aineistosta liittyen autenttisiin kokoustilanteisiin. Haastattelut taltioidaan äänitallenteilla. Videoiduista kokouksista tiedotetaan etukäteen, ja tutkijat eivät ole videointien aikana kokouksissa läsnä.  Osallistumiseen kuluu aikaa tunnista kahteen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja suostumus varmistetaan kokouksen alussa. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.

 

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimuksen tuloksia käytetään digitaalisen palvelun ja hoitosuositusten implementoinnin sekä deimplementoinnin kehittämiseen, jolloin voi muodostua välillistä ammatillista hyötyä. Tuloksia voidaan hyödyntää yliopistollisessa opetuksessa, kuten lääkärikoulutuksessa. Kokoustilanteisiin keskittyvässä tutkimuksessa tarkastellaan autenttisista kokoustilanteista vuorovaikutuksen logiikoita, tiedon kulkua sekä tiedon rakentumista vuorovaikutuksessa ja hallinnollisissa prosesseissa, eivätkä kokouksiin osallistuvat henkilöt ja heidän yksilölliset toimintatapansa ole tarkastelun kohteena. Täten tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ei liity terveydellisiä riskejä, sosiaalisia riskejä, taloudellisia riskejä tai henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä.

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Tutkimukseen osallistuvista kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Tutkimusyhteistyön osapuolet ovat sitoutuneet huolehtimaan siitä, että sen tutkijat noudattavat aineiston käyttöä rajoittavia säännöksiä ja määräyksiä myös tutkimushankkeen jälkeen aineistojen mahdollisessa uudelleenkäytössä. Rekisteri- ja asiakirjatietoja ei yhdistetä tutkittavan antamiin tietoihin. Tietoja ei anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Tutkimuksesta on laadittu tietosuojailmoitus, joka on kokonaisuudessaan nähtävillä hankkeen verkkosivuilla (www.proshade.fi).

 

Henkilöiden yksityisyys ja yksityisyydensuoja turvataan tieteellisissä julkaisuissa sekä tutkimusjulkaisuissa.

Tutkimustulosten raportoimista ja julkistamista varten aineisto anonymisoidaan niin, ettei henkilö ja / tai hänen edustamansa organisaatio ole siitä tunnistettavissa. Aineiston anonymisoidut litteraatiot teetetään tutkijayhteisössä luotettavaksi todetuissa ja kilpailutetuissa ulkopuolisissa yrityksissä, jotka allekirjoittavat ennen aineiston luovuttamista litteroitavaksi vaitiolositoumuksen.

Tutkimuksen yhteydessä kerättyjä aineistoja säilytetään tutkimusyhteistyöyliopistoissa 8 vuotta tutkimushankkeen päättymisen jälkeen (v. 2034 asti). Aineistot tullaan arkistoimaan projektin päätyttyä tieteelliseen jatkokäyttöön niin laajasti kuin mahdollista, kuitenkin soveltuvin osin. Konsortiotutkimuksen aikana on mahdollista erillisillä sopimuksilla luovuttaa aineistoja tutkimusyhteistyön tutkijoiden ohjauksessa opinnäytetöitä tekeville sekä väitöskirjatutkijoiden käyttöön. Metadata arkistoidaan alustoille (ETSIN ja META-SHARE) tutkimushankkeen päätyttyä. Aineistot arkistoidaan Kansallisen Kielipankin arkistossa. Aineiston jatkosäilyttämisen yhteydessä konsultoidaan tutkimusorganisaatioiden tietoturva-asiantuntijoita. Arkisto arvioi arkistointitarpeen säännöllisin väliajoin.

 

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistumisen voi peruuttaa koska tahansa. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta asemaanne organisaatiossanne. Osallistumisen peruuttaminen ei estä siihen asti kerättyjen tietojen käyttämistä tutkimuksessa edelleen, ja tietosuoja-asetuksen III luvussa tarkoitettujen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt pyydetään osoittamaan tiedotteen lopussa mainitulle rekisteriyhteyshenkilölle.

 

Lisätiedot

Lisätietoja tutkimuksesta antavat tutkimuksen vastuulliset tutkijat Eila Kankaanpää (konsortiohankkeen johtaja) ja Johanna Ruusuvuori (konsortiohankkeen varajohtaja).

Eila Kankaanpää, Dosentti, Yliopistonlehtori
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto
040 355 2672, eila.kankaanpaa@uef.fi

Johanna Ruusuvuori, Professori, Yhteiskuntatutkimuksen yksikön päällikkö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
050 318 6151, johanna.ruusuvuori@tuni.fi

 

Rekisteriyhteyshenkilö

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt:

Miia Marttinen, Väitöskirjatutkija, Projektikoordinaattori

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

050 472 5554, miia.marttinen@tuni.fi