Oppimisen kannalta harjoittelupaikalla on merkitystä. Mikäli tahdot kokemusta ja ymmärrystä tutkimustyön eri vaiheista, niin kannattaa rohkeasti hakea mukaan tutkimushankkeeseen. Näin tein minäkin – se kannatti. 

Opiskelijan on hyvä miettiä mitä tavoittelee harjoittelujaksoltaan ja mitä osaamista on tarpeellista syventää. Itse tein sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opintojeni harjoittelujakson PROSHADE-hankkeen WP3-työpaketissa. Siinä tutkitaan mm. potilaan tuottamaa tietoa terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa.  

Uuteen hankkeeseen sisälle pääseminen on harjoittelijalle kuin työpaikan vaihtamista – tilanteesta on päästävä tehokkaasti ajan tasalle. Sisään pääsemisessä onneksi auttavat hankkeessa tehtävät selkeät dokumentaatiot, kuten hankesuunnitelma, aikataulusuunnitelma ja edistymisen seuranta. Yhtäältä ne tukevat hankkeen edistymistä, mutta samalla antavat opiskelijalle mahdollisuuden päästä nopeasti osaksi hanketta.  

Opiskelijana minut otettiin PROSHADEssa mukaan tasavertaisena jäsenenä, luotettiin ja kuunneltiin. Hyvän työilmapiirin vallitessa hankkeen eteneminen on sujuvaa, jolloin hyvä yhteistyö on vahvistava voimavara kiireisimpinäkin hetkinä.  

”Pidän ajatuksesta, että opinnäytetyöni on osa olemassa olevaa hanketta, jolla on yhteiskunnalliset tavoitteensa.”

Harjoittelun aikana sain myös monipuolista ohjausta, niin ohjaajiltani kuin muiltakin hankkeessa työskenteleviltä henkilöiltä. Niinpä opinnoissa käyty teoria sai syvyyttä ja lisäsi ymmärrystä tutkimustyön eri vaiheista. Ohjaajieni tukemana työstin esimerkiksi tutkimuseettistä lupahakemusta ja tein tutkimuskyselyjä sekä aineiston luokittelua. Mielenkiintoista oli huomata, kuinka monialaisesta osaamisesta koostuva henkilöstö tuo esille erilaisia näkökulmia, jonka avulla hankkeen ydinkysymykset nähdään kokonaisvaltaisesti. Samalla myös yksityiskohtaisiin kysymyksiin saadaan monipuolinen näkökulma. Toimintatapa lisää hankkeen tuloksien laatua ja luotettavuutta.   

Huhtikuussa alkanut harjoitteluni päättyy näinä päivinä, mutta jatkan PROSHADEn tutkimusaiheiden parissa. Hanke nimittäin tarjosi minulle myös aiheen pro gradu -tutkielmaani, johon tartuin kiinni innolla. Pidän ajatuksesta, että opinnäytetyöni on osa olemassa olevaa hanketta, jolla on yhteiskunnalliset tavoitteensa, sillä minulle on aina ollut tärkeää nähdä kuinka työni ja tekemiseni vaikuttavat eli millainen on työni arvo.   

Hankkeessa työskentelyn aikana minulle on konkreettisesti syventynyt ymmärrys vaikuttamisen muodoista.  Yksi kirkastunut asia on muun muassa se, että vastaamalla kyselyihin voimme aidosti vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden monipuoliseen tarjontaan; että tulevaisuuden palvelujen rakentamisen suuntaan voivat vaikuttaa kyselyiden kautta jokaisen vastanneen esittämät kokemukset, tarpeet ja toiveet. Lisää aiheesta blogissamme: Ei kannata vastata, ei se mihinkään vaikuta – vai vaikuttaako? – PROSHADE 

Mikäli sinä olet kiinnostunut tekemään harjoittelun monialaisessa PROSHADE-hankkeessa tai kaipaat gradu-aihetta, niin kannattaa aloittaa tutustumalla hankkeen verkkosivuihin. Sivuilta löydät myös tarvittavat yhteystiedot.  

Niina Reinikainen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opiskelija, Itä-Suomen yliopisto 

 

PROSHADE-hankkeen tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Tutkimuskonsortiossa kehitetään taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä. Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Duodecim.