Taloudellisesti kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon kannalta on tärkeää, että lääkäri huomioi myös hoitojen kustannukset, jos yhtä hyviä vaihtoehtoja on olemassa. PROSHADE-hankkeessa tuomme taloudellista tietoa näkyviin sekä lääkäreille että potilaille Käypä hoito -suositusten kautta.

Kansainvälisen hoitosuositusverkoston mukaan hoitosuositukset sisältävät potilaan parhaaseen mahdolliseen hoitoon tähtääviä kannanottoja, joita varten arvioidaan hoitojen hyödyt, haitat ja – mikäli mahdollista – kustannukset.  Hoitopäätökset tehdään yksilöllisesti, hoitosuosituksia hyödyntäen mutta potilaan ja hänen sairautensa ominaisuudet huomioon ottaen. Onnistuneen hoidon yksi edellytys on, että sen tavoitteet ja keinot ovat potilaan kanssa yhdessä sovitut.

Suomessa käytössä olevista lääkehoidoista päättävät viranomaiset. Lääkkeettömien hoitojen osalta päätökset hoitovalikoimasta tekevät ensisijaisesti terveyspalvelujen järjestäjät ja tuottajat. Useimpien sairauksien kohdalla käytettävissä on erilaisia hoitovaihtoehtoja, joiden välillä valintoja tekevät lääkärit yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Valinnoilla tavoitellaan potilaalle sopivaa, tehokasta ja riittävän turvallista hoitovaihtoehtoa. Jos tällaisia vaihtoehtoja on useita, tulee myös hoidon kokonaistaloudellisuus ottaa huomioon.

”Jatkossa tulemme tarkastelemaan myös lääkkeettömiä hoitoja ja uusien suositeltujen toimintamallien budjettivaikutuksia, siis vaikutuksia terveydenhuollon resurssien käyttöön.”

Hoidot aiheuttavat kustannuksia sekä potilaille että yhteiskunnalle, ja terveydenhuollon käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset. Emeritusprofessori Martti Kekomäen sanonnan mukaan terveydenhuollon kallein väline on lääkärin kynä. Taloudellisesti kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon kannalta on tärkeää, että lääkäri yksittäisessä hoitosuhteessa hoitovalintoja tehdessään ottaa huomioon myös niihin liittyvät kustannukset. Tämä tulee kyseeseen vain silloin, kun hoidettavan potilaan kannalta yhtä hyviä hoitovaihtoehtoja on olemassa.

Esimerkki lääkkeiden vaikuttavuuksista, kustannuksista ja hoitovasteen kustannuksista Käypä hoito -suosituksissa.

Proshade-hankkeessa tuomme taloudellista tietoa näkyviin sekä lääkäreille että potilaille Käypä hoito -suositusten kautta. Suositukset perustuvat taloudelliseen tietoon vain sellaisissa tapauksissa, joissa yksi hoito on sekä tehokkaampi ja turvallisempi että kokonaistaloudellisesti edullisempi kuin muut hoitovaihtoehdot. Muutoin Käypä hoito -suositusten tavoitteeksi taloudellisen tiedon osalta riittää sen tuominen näkyviin. Ensimmäiset esimerkkimme taloudellisen tiedon näkyväksi tuomisesta liittyvät kalliisiin lääkehoitoihin. Jatkossa tulemme tarkastelemaan myös lääkkeettömiä hoitoja ja uusien suositeltujen toimintamallien budjettivaikutuksia, siis vaikutuksia terveydenhuollon resurssien käyttöön.

”Tulemme PROSHADE-hankkeessa panostamaan siihen, että Käypä hoito -suositusten käyttäjät ymmärtävät haasteet ja osaavat ottaa ne huomioon hoitopäätöksissään.” 

Hoitosuositusten rooli ei ole tehdä vertailuja tai priorisointia eri terveysongelmien välillä; se kuuluu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Priorisointia varten tarvitaan tutkimuksia, joilla mitataan hoitojen vaikutuksia laatupainotteisiin elinvuosiin (QALY). Yhden sairauden hoitoja vertailtaessa voidaan mittarina käyttää sitä, kuinka hyvin hoidolla saavutetaan toivottu tulos. Proshade-hankkeessa kutsumme tätä hoitovasteen kustannukseksi, joka tarkoittaa hintaa sille, että lumehoitoon verrattuna yksi potilas tavoittaa hoidon avulla tavoitellun vasteen.

Hoitovasteen kustannus on lääkärille ja potilaalle ymmärrettävämpi suure kuin QALY:n kustannus. Hoitovasteen kustannukseen liittyy toki haasteita, kuten se että kerrallaan arvioidaan vain yhtä hoitotavoitetta ja että laskelmassa otetaan huomioon vain lääkekustannukset. Taulukon lukijan on myös ymmärrettävä, että loppumuuttujan dikotomisuus (saavuttaako vai ei saavuta halutun hoitovasteen) jättää huomioimatta sen, kuinka paljon enemmän tai vähemmän haluttuun hoitovasteeseen verrattuna hoito on potilasta auttanut.

Tulemme Proshade-hankkeessa panostamaan siihen, että Käypä hoito -suositusten käyttäjät ymmärtävät haasteet ja osaavat ottaa ne huomioon hoitopäätöksissään.

Jorma Komulainen

LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja, Duodecim

Kuva: TAYS

Lisää aiheesta PROSHADE-sivustolla:

Taloudellista tietoa lääkäreille hoitosuosituksissa

Terveydenhuollon resurssien viisas käyttö on kaikkien etu

Yleislääkärit suhtautuvat myönteisesti hintatietoihin hoitosuosituksissa

 

PROSHADE-hankkeen tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Tutkimuskonsortiossa kehitetään taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä. Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Duodecim.