Forskning

Tillförlitlig information för hälso- och sjukvård: förlopp och tillämpning av delat beslutsfattande (PROSHADE)

Syftet med projektet är att förbättra patienternas och hälsovårdspersonalens medverkan i beslutsprocesser och främja deras förmågor och möjligheter att använda och ta fram information för beslutsfattande. Den befintliga modellen för delat beslutsfattande kommer att utvidgas från patient-läkare till organisationsnivå. Projektet kommer att fokusera på tre olika typer av evidens och information: 1) integrering av ekonomisk information i riktlinjerna för medicinsk praxis, utveckling av 2) en process som använder evidens för att avstå från onödig vård med låg nyttoeffekt och 3) ett digitalt service för patientgenererade elektroniska data i syfte att införliva patientpreferenser och -värderingar i beslutsfattandet.

Vi tillhandahåller kunskap om dynamiken i beslutsprocesserna i hälso- och sjukvårdsenheter och möten mellan patienter och hälsovårdspersonale, och om hur informationsläskunnighet är sammanflätad i denna process. Denna kompetens är en väsentlig förutsättning för utveckling av implementeringsverktyg som är evidensbaserade och underlättar delat beslutsfattande. Genom att ta upp dessa teman till allmän diskussion främjar projektet utvecklingen av en behovsorienterad, högkvalitativ och hållbar sjukvård (figur 1).

Tillsammans med expertgrupper som utarbetar riktlinjer för medicinsk praxis samarbetar vi med primärhälsovårdsorganisationer och sjukhus i fyra regioner. Ett nationellt nätverk av vård för patienter med epilepsi fungerar som ett fall för att undersöka det digitala serviceverktyget avsett att ge information om patientpreferenser och -värderingar i beslutsfattandet. Patienter och hälsovårdspersonal från dessa organisationer kommer att delta i utvecklingen av åtgärder och verktyg för att dela kunskap inom ramen för ett inkluderande beslutsfattande. Nationella och statliga organisationer bidrar också till projektet.