Potilaan kyky tunnistaa, etsiä, arvioida ja käyttää tietoa on yhteydessä hänen mahdollisuuksiinsa osallistua hoitopäätöksiä tehtäessä. Digitaaliset palvelut voivat olla tässä avuksi.

Jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa tarkoittaa potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välistä tiedon jakamista yhteisymmärryksen rakentamista varten, jotta voidaan päättää parhaiten sopivasta hoidosta. Potilaan tuottama tieto mahdollistaa potilaan arvojen ja näkemysten huomioimisen osana hoitoon liittyvää jaettua päätöksentekoa. Tiedot voivat liittyä oireisiin, elämäntapoihin, potilaan raportoimiin hoidon tuloksiin ja hänen kokemuksiinsa hoidosta.

Jaetun päätöksenteon toteutumisen yhtenä esteenä ovat tarvittavan tiedon tuottamiseen ja välittämiseen liittyvät ongelmat. Terveydenhuollon perinteisessä palvelumallissa ammattilaisella ei useinkaan ole vastaanottokäynnin lisäksi väylää tuottaa ja välittää tietoa potilaan yksilöllisistä hoitovaihtoehdoista potilaan ymmärtämässä muodossa. Vastaavasti potilaalla ei ole vastaanottotilanteen lisäksi useinkaan muuta mahdollisuutta näkemystensä ja arvojensa sanoittamiseen ja välittämiseen terveydenhuollon ammattilaiselle hoitoon liittyvää päätöksentekoa varten. Kuitenkin potilaan mahdollisuus tuottaa tietoa omasta tilastaan ja näkemyksistään hoitoprosessin eri vaiheissa sekä jakaa se tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa on jaetun päätöksenteon oleellinen osa-alue.

Potilas tarvitsee keinoja tiedon jakamiseen

Jaetun päätöksenteon onnistumisen kannalta on oleellista pohtia, kuinka potilas pystyy tunnistamaan ja kuvaamaan hoitoon liittyvässä päätöksenteossa tarpeellista tietoa. Tätä taitoa voidaan kutsua tiedon tuottamisen osaamiseksi. Potilaalta voi jäädä kertomatta tai tuomatta esille jokin hoidon kannalta oleellinen tieto, mikäli hänellä ei ole ymmärrystä hoidon kokonaisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Ymmärrys kehittyy vuorovaikutuksessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Toisaalta kyse on myös oleellisen tiedon omaksumista, sen välittämisestä ja käytöstä jaetun päätöksenteon tukena. Potilaan kyky tunnistaa, etsiä, arvioida ja käyttää tietoa ongelman ratkaisuun on yhteydessä hänen mahdollisuuksiinsa osallistua jaettuun päätöksentekoon hoitopäätöksiä tehtäessä.

Digitalisaatio tuo uusia välineitä

Jaetun päätöksenteon työvälineitä on kansainvälisesti käytössä, mutta Suomessa niukasti, jos ollenkaan. Erilaiset paperiset lomakkeet ovat hankalasti ylläpidettäviä, tietojen siirtäminen edellyttää niiden digitointia tai kirjaamista sähköisiin järjestelmiin ja tietojen hyödyntäminen päätöksenteossa on riippuvainen lomakkeen/tietojen saatavuudesta. Terveydenhuollon digitalisoituminen on luonut uusia mahdollisuuksia potilaan aktiivisen osallistumisen tukemiseen. Tämä on tuonut esille tarpeen digitaalisten työkalujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen jaetussa päätöksenteossa.

Omien näkemysten ja huomioiden kirjaaminen hoitoprosessin aikana niiden ilmentyessä auttaa potilasta tuomaan esille hänelle tärkeitä asioita. Vastaanottotilanteessa nämä voivat unohtua. Digitaalisten palveluiden avulla voidaan kehittää väylä potilaan näkemysten ja arvojen esiintuonnille ja niiden hyödyntämiselle hoitoon liittyvissä päätöksissä.

PROSHADE-hankkeen osatutkimus ”Tiedon lukutaito ja potilaan tuottama tieto jaetussa päätöksenteossa” kohdentuu erityisesti potilaan tuottaman tiedon muodostumiseen ja sen merkitykseen jaetussa päätöksenteossa. Osatutkimus keskittyy potilaan tuottaman sähköisen tiedon rooliin sekä perinteisessä vastaanottotoiminnassa että Terveyskylän epilepsiapotilaan digihoitopolulla. Tulosten perusteella kehitetään digitaalinen työkalu jaetun päätöksenteon tueksi.

Virpi Jylhä
tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto
virpi.jylha@uef.fi

Hanna Kuusisto
asiakas- ja potilasturvallisuuden professori, Itä-Suomen yliopisto
hanna.kuusisto@uef.fi

Kuva: Timothy Muza / Unsplash

Potilaan tieto (WP3)